Miva Örnsköldsvik

Miva Örnsköldsvik
Rent och friskt dricksvatten för alla - en viktig app för vattenskydd

103 pumpstationer. 25 vattenverk och mer än 170 mil rörledningar. En kommun lika stor som hela Stockholms län. Miva - Miljö och Vatten i Örnsköldsvik - ansvarar för allt kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsviks kommun. Fram till år 2021 arbetar Miva i Örnsköldsvik med att uppdatera och inrätta nya vattenskyddsområden. Syftet är att skydda vattentillgångarna i kommunen så att vattentäkterna kan användas både idag och i framtiden. Arbetet inleds med en riskinventering. Den mobila lösning som används för att samla in data har utvecklats i nära samarbete mellan Miva och Add Cream.

Behovet är glasklart. Att upprätta vattenskyddsområden är ett riksdagsbeslut. Dessutom finns direktiv från EU som säger att alla vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska skyddas. Men hur ser det egentligen ut i vattentäkternas närområden? Det är frågan som Mivas riskinventering av närliggande fastigheter ska svara på. Med tusentals berörda fastigheter uppstod ett behov av ett robust system för att samla in, dokumentera och lagra all inventeringsdata.

Lösningen fanns delvis på plats sen tidigare. Sedan 2015 har arbetsledare och medarbetare i fält hos Miva kunnat spara både tid och energi med hjälp av ett användarvänligt arbetsredskap i mobilen. Genom att utöka den app som redan används inom organisationen med ny funktionalitet kunde vi ta oss an ett helt nytt användningsområde - samtidigt som vi kunde dra nytta av det arbete vi redan gjort. Användarhantering, inrapportering i offline-läge med mera fanns redan implementerat.

Resultatet blev en utökad app som integrerats mot Lantmäteriets öppna API/geodatatjänster. Från kommunens egna kartdatabaser hämtar vi samtidigt ut information kring aktuella fastighetsgränser i GeoJSON-format. All data sätts sedan samman och omvandlas till en komplett terrängkarta med hjälp av OpenLayers, ett open-source bibliotek för hantering av kartdata.​

Rent praktiskt sker inventeringen genom att den som utför riskbedömningen trycker på en fastighet direkt på kartan. Han eller hon får då upp en lista över en mängd olika kontrollpunkter. När all data lagts in i systemet får fastigheten en färg baserat på dess status. All data exporteras sedan till ett ett översiktligt statistikverktyg där Miva kan arbeta med materialet och få svar på det mesta. Hur många jordbruksfastigheter, verkstäder eller cisterner finns i vattentäkternas närområden? Var finns de och vilka ligger så illa till att de skulle behöva åtgärdas?

Har du ett problem som du vill lösa eller ett spännande projekt på gång?

Hör av dig till oss på hello@addcream.se eller ring oss på 0660- 43 18 00